VT CarRepair - шаблон joomla Окна

Автомобилни мижоз номига кайта расмийлаштириш билан боглик харажатлар: - гаров предметини сугурталаш билан боглик харажатлари; - олди-сотди шартномаси ва автотранспорт воситасини гаровга куйиш шартномасини нотариусда расмийлаштириш билан боглик харажатлар (бунда имтиёз борлиги учун олди сотди шартномаси учун давлат божини факатгина 10% гина ундирилади); - Республика йул жамгармасига тулов, давлат раками бериш учун йигим ва х. кз

Хужжатлар туплами: - паспорт нусхаси: - даромад манбаини тасдикловчи хужжатларнинг асл нусхалари (сунгги 12 ой давомидаги); - ИНН ракамлари нусхаси: - яшаш жойидан маълумотнома: - пенсия жамгармаси дафтарчасидан нусха. Сугурта харажатлари суммасини кредитнинг умумий суммасига кушиш имконияти бор. Комиссион хизмат хакки олди-сотди шартномаси умумий суммасидан 3% микдорида. Консалтинг ёки бошка хизматлар учун кушимча хак олинмайди!